Saturday, April 10, 2010

Gnostilaisuus ja muurarius - Gnosticism and Masonry

Apokryfiset kirjat ja gnostilaiset tekstit jätettiin pois Raamatun kaanonista, koska niitä pidettiin harhaoppisina ja ennen kaikkea, koska ne olisivat horjuttaneet kirkon valtaa. Lisäksi maallikoiden käsissä esoteerinen tieto olisi joutunut alennustilaan. Minusta tämä on selvä kuin pläkki, mutta korjaa toki, jos olen mielestäsi väärässä. Gnostilaisten tekstien maailmankuva on huomattavasti laajempi kuin kirkon mustavalkoinen näkemys. Musta Raamattukin on itse asiassa gnostilainen teos.

Salomonin temppeli. - Temple of Solomon.

Antikristus-postissa puhuin Osiriksesta ja Obamasta, ja tämä on lupaamaani jatkoa postille. Osiriksella ja hänen isällään on monta nimeä eri kulttuureissa:

Osiris = Horus = Apollo = Antikristus = Nimrod = Hiram Abiff
Amon = Jupiter = Zeus = Saatana

Osiris ja Salomonin temppeli ovat vapaamuurariuden kulmakiviä, Nimrod on muurarijärjestön isä ja Hiram Abiff oli Salomonin temppelin arkkitehti, jolla oli Eenokin salaisuudet hallussaan. Eenokin kirja kuuluu Raamatun apokryfisiin kirjoituksiin. Eenok tunnetaan myös nimellä arkkienkeli Metatron. Vapaamuurareiden looshit on rakennettu Salomonin temppelin mukaan ja kokelaat kulkevat aina Salomonin/Eenokin pilareiden välistä siirtyessään korkeammalle tasolle. Kolmannen asteen muurari saa tietää Salomonin temppelin merkityksen ja 13. aste on nimeltään Enokin Royal Arch. Ylinnä on Korkein Neuvosto ja 33. aste. Hierarkia on epäilemättä tärkeä juuri sen vuoksi, ettei salaisuuksia paljastettaisi noviiseille. Muurarit ovat ilmeisesti säilyttäneet arvokasta perimätietoa vuosisatojen ajan ja siirtäneet sen muuttumattomana jälkipolville, jotka ovat vannoneet pitävänsä salaisuudet. Äärimmäisen tärkeä tehtävä, koska niin paljon perimätietoa ja viisauksia katoaa taivaan tuuliin.

Osiris

Legendan mukaan Eenok sai jumalalta tiedon maailmanlopusta ja rakensi Temppelivuoren sisään 9 päällekkäistä kammiota, joihin talletti muinaisen perimätiedon ja alimpaan Jumalan salaisen nimen. Kammioiden merkiksi hän pystytti kaksi pylvästä, joihin kaiversi tietoa kätköpaikasta ja ikiaikaisia viisauksia. Vedenpaisumus hukutti alleen maan ja vuonna 1000 eKr. rakennettiin Salomonin temppeli kätköpaikan päälle. (Nooan arkki saattaa tarkoittaa samaa kuin Eenokin kammio.) Temppeliritarit eli ristiretkeläiset löysivät kätkön 1100-luvulla ja saivat haltuunsa esoteerista tietoa. Jumalan salaisen nimen avulla oli mahdollista hallita yliluonnollisia voimia. Egyptin mytologiassa Isis oli mahtava papitar, joka sai haltuunsa auringonjumala Ran (Amon) salaisen nimen ja Ran energian avulla hän synnytti Horuksen, uudestisyntyneen Osiriksen. Symbolien ja numerologian voima on hyvin todellista vapaamuurareille, joiden rakennelmissa toistuvat maagiset numerot ja geometria.

Eenokin legendaan liittyy kirja Eenokin avaimet, joka on tohtori J.J. Hurtakin kanavoimaa tietoa toisesta ulottuvuudesta ja sen mukaan ihmiskunta on tietämättään yhteydessä korkeampaan älyyn. Kirja paljastaa olemassaolon tarkoituksen ja opastaa saavuttamaan korkeamman tietoisuuden tason. Se paljasti myös ensimmäisenä Gizan pyramidien ja Orionin tähtikuvion välisen yhteyden, jolla oli suuri merkitys faaraoille. Lisäksi kirjassa puhutaan DNA:n uudelleenkoodauksesta, jonka avulla ihmisen tietoisuuden evoluutiota voidaan nopeuttaa. Luonnontieteilijälle tulee väistämättä mieleen "roska-DNA", jolle ei ole löydetty selitystä ja joka muodostaa 97% ihmisen perimästä. Eenokin avainten mukaan tieteen ja spiritualismin näkemysten on pakko yhdistyä, jotta ihmisen tietoisuuden evoluutio etenee ja maailma voidaan pelastaa tuholta. Tulevaisuudessa materiaalinen ja henkinen todellisuus tulevat yhdistymään. Kirjassa viitataan Jeesuksen sanoihin "minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa", jotka tarkoittavat monia ulottuvuuksia.

George Washingtonin muistomerkki. - George Washington masonic monument in United States.

Mayojen 16 mrd. vuoden pituinen pitkälaskukalenteri päättyy vuoden 2012 lopussa (universumi sai alkunsa arviolta 14 mrd. vuotta sitten). Vanha maailma päättyy ja Uusi Maailmanjärjestys astuu tilalle. Kalenterin mukaan luomisen tahti kiihtyy loppua kohden ja loppuvaiheessa tämä tarkoittaa telepatian kehittymistä, koska kaikki aikaisemmat vaiheet ovat liittyneet kommunikaation kehittymiseen. Telepatian kehityksen voi jo nyt huomata lisääntyneenä synkroniana: jos kuuntelet intuitiotasi ja esität universumille kysymyksen tai toiveen, universumi vastaa muodossa tai toisessa.

Eenokin Avainten mukaan luomme jo nyt ajatuksillamme todellisuutta ja tästä puhui Valkoinen Kotkakin Jonette Crowleyn kirjassa. Negatiivinen ajattelu luo ympärilleen negatiivista energiaa ja toisaalta pelkkä positiivinen ajattelu voi muuttaa maailmaa paremmaksi. Oman ulottuvuutemme värähtelytaso on muuttumassa ja ainoa keino pysyä mukana on nostaa omaa värähtelyään eli kehittää ja kuunnella intuitiotaan.

Bahai-pyhäkkö Israelissa. - Bahai shrine of Bab in Israel.

Bahai-uskon perusajatuksena on maailman kehittyminen kohti suurempaa ykseyttä, jolloin uskontojen, kansojen ja valtioiden raja-aidat kaatuvat ja syntyy uusi monikulttuurinen maailmansivilisaatio. Bahai-uskon mukaan Eenok oli Gizan suuren pyramidin arkkitehti ja pyramidin symboliikkaa tutkimalla voimme saada selville muinaiset salaisuudet ja tulevaisuutemme. Bahait tuntevat Gizan suuren pyramidin myös nimellä Eenokin pylväs.

On mielenkiintoista huomata, miten eri lähteistä kerätyt tiedot ovat vain saman legendan muunnoksia ja ennustavat samaa tulevaisuutta. Uudelle maailmanjärjestykselle olisi todellakin tarvetta.

Apocryfic and gnostic texts were left outside the Biblical canon because they were considered heretical and they would've weakened the church's power. In addition to that laymen would've not understood esoteric knowledge. I think this is pretty obvious but correct me if I'm wrong. In my opinion gnostic gospels make much more sense and their view of life is much broader than the teachings of Christianity.

Temppeliritari. - Templar knight.

In the Antichrist post I spoke about Osiris and Obama and this is the second part of that post. Osiris and his father have many names in different cultures:

Osiris = Horus = Apollo = Antichrist = Nimrod = Hiram Abiff
Amun = Jupiter = Zeus = Satan

Osiris and the temple of Solomon are cornerstones of freemasonry, Nimrod is the father of masonry and Hiram Abiff is the architect of Solomon's temple who possessed the secrets of Enoch. The Book of Enoch is one of Bible's apocryfic texts. Enoch is also known as arch angel Metatron. The masonic lodges are built according to Solomon's temple and the initiates pass through Solomon's/Enoch's pillars when stepping to the next level. Third degree masons will learn the meaning of Solomon's temple and 13th degree is called Royal Arch of Enoch. The highest degree is 33rd. Undoubtedly this hierarchy is important to keep the secrets hidden from novices. Apparently the masons have preserved valuable heritage for centuries and passed it on to next generations who have sworn to keep the secrets. An extremely important task as so much heritage and wisdom is gone with the wind.

According to the legend Enoch received a message from God about the end of the world and built nine vaults on top of each other inside the Temple Mount where he hid all valuable heritage and in the lower vault the secret name of God. To mark the vaults he erected two pillars on which he engraved the map to the vaults and ancient wisdoms. The Great Flood covered earth and in 1000 BC Solomon's temple was built on top of the vaults. (Noah's arch might refer to Enoch's vaults.) The templars or crusaders found the vaults and the esoteric secrets in the 12th century. It is said that with the hidden name of God one can control supernatural powers. In Egyptian mythology Isis was a great high priestess who found out the secret name of sungod Ra (Amun) and with Ra's energy she gave birth to Horus, the resurrected Osiris. The power of symbols and numerology is very real for freemasons whose structures are built according to magical numbers and geometry.

Eenokin avaimet. - The Keys of Enoch.

The Keys of Enoch is channelled information from another dimension by Dr. J.J. Hurtak and it claims that human race is unknowingly connected to a higher intelligence. The book reveals the purpose of existence and guides you to reach a higher level of consciousness. It was also the first to reveal the connection between the pyramids of Giza and the Orion constellation which had a great meaning to the pharaohs. In addition to that it tells about DNA recoding which will enhance human evolution. As a natural scientist I instantly think about "junk DNA" which has no explanation even though it forms 97% of the human genome. According to the Keys of Enoch science and spiritualism must unite in order to accelerate human evolution and save the world from destruction. In the future the material and spiritual realms will be united. The book refers to Christ's words "house of many mansions" which means several dimensions.

Gizan pyramidit. - Pyramids of Giza.

Maya long count calendar of 16 billion years will end in the end of year 2012 (the universe got started approximately 14 billion years ago). The old world will end and the New World Order will replace it. According to the calendar the pace of evolution accelerates towards the end and eventually this means development of telepathy as every earlier stage has been connected with the evolution of communication. You can already notice the evolution of telepathy as increased synchronicity: if you listen to your intuition and ask the universe a question it will reply in form or another.

Orionin tähtikuvio. - The Orion belt.

According to The Keys of Enoch we already create reality with our thoughts and also White Eagle mentioned this in Jonette Crowley's book. Negative thinking creates negative energy and on the other hand mere positive thinking can make the world better. The vibrational frequency of our dimension is changing and the only way to stay tuned is to raise your own frequency by developing and listening to your intuition.

Bahai faith's fundamental idea is to develop the world towards greater unity, to remove the barriers of religions, peoples and nations to form a new multicultural world civilization. According to Bahai Enoch was the architect of the Great Pyramid of Giza and by studying the symbols in the pyramid we can solve ancient mysteries and our future. The Bahai also know the Great Pyramid by the name Enoch's pillar.

It's interesting to notice how the knowledge from different sources is just variation of the same legend and predicts the same future. We could really use a New World Order.

16 comments:

Yaelian said...

Mielenkiintoista ja pelottavaa.Tähän pitää tutustua vähän tarkemmin kun ehtii...

Secretia said...

This is some scary material...
I'll have to read it over several more times.

isopeikko said...

Aika paljon ajateltavaa olisi jos osaisi.

Kimmo said...

Vyörytit esiin niin paljon sellaista asiaa, joista en ole aiemmin kuullutkaan. Kommentoin kirjoitustasi siltä osin kuin asia on minulle tuttua.

Olet siinä oikeilla jäljillä, että Antikristus-termi on väärin ymmärretty. Kirkon käsitys aiheesta on lyhykäisyydessään tällainen:

Antikristus tulee kreikan sanoista anti ja Khristos, jotka yhdessä merkitsevät Kristuksen vastaista tai Kristuksen vastustajaa. Johanneksen kirjeissä antikristus merkitsee Kristuksen kieltäjää (1. Joh. 2:18, 22, 4:3; 2. Joh. 7).

Vaikka sana ei muualla Uudessa testamentissa esiinny, kirkko on katsonut antikristuksen olevan hahmo, joka aikojen lopulla nousee vastustamaan Messiasta ja vainoaa kristittyjä (Hes. 38; 39:1–16; Dan. 7:1–28; Ilm. 11:7; 13:1–18).

Antikristillinen tarkoittaa kristillisen elämänmuodon vastaisuutta.

Apokryfikirjat eivät ole jääneet pois. Ne ovat olleet koko ajan osa mukana. Tosin enimmäkseen erillispainoksina, sillä viime vuoteen asti ne ovat olleet mukana vain isoissa Perheraamatuissa. Nykyisin ne ovat olennainen osa kaikissa Raamatuissa.

Apokryfikirjoja ei kirkossa pidetä ihan samanarvoisina kuin muita Raamatun kirjoja siitä syystä, että ne ovat tämän hetkisen tiedon mukaan selvästi myöhäisempiä kirjoituksia kuin Raamattuun liitetyt muut kirjoitukset.

Gnostilaiset tekstit jäivät sivuun siinä vaiheessa, kun kirkko alkoi etsiä itselleen yhtenäistä profiilia. Aivan alussahan kirkko muodostui keskenään hyvin erilaisista ryhmistä. Mukana oli myös gnostlaisia ryhmiä. Sen jälkeen, kun kristinuskosta oli tullut Rooman valtionuskonto, ryhdyttiin kirkon hajallaan olevia ryhmiä yhdistämään ja tekemään määritelmiä siitä mikä kuuluu kristinuskoon ja mikä ei. Käytössä olevat ekumeeniset uskontunustukset (Apostolinen uskontunnustus, Nikean uskontunnustus ja Athanansioksen uskontunustus) ovat peruja juuri näistä keskusteluista.

Minulla on käsitys, että Mustan Raamatun alkuperä ajoittuu 1500 -luvulle. Jos näin on, niin se on Raamattuun verrattuna melko nuori. 1500 -luvulla kirkon käyttämät kirjat olivat jo vahvasti vakiinuttaneet asemansa. Niinpä Musta Raamattu jäi jo syntyessään vaille kirkon käyttöä.

Kirkon linjaus siitä, mitkä kirjat ovat harhaoppisia ja mitkä jumalallisia perustuu uskontunnustukseen. Jumalallisiksi hyväksytään vain ne kirjat, jotka ovat samassa linjassa kirkon opetuksen kanssa. Ei tässä ole kysymys siitä, että kirkko yrittäisi tietää jotain sellaista mitä ei voi tietää. On vain olemassa tietyt rajat, joilla kirkko määrittelee itsensä.

Se, että kirkko hyväksyy vain tietyt kirjat omaan käyttöönsä, ei tarkoita silti sitä, että niin tehden väheksytään jonkun toisen ryhmän pyhinä pitämiä kirjoituksia.

Ketkä kristityt ova peloissaan Projekti Eenokista? Itse en ole aiemmeni edes kuullut koko projektista. Nyt kävin sitä linkkisi kautta hieman tutkimassa. Onhan siellä aikamoisia väittämiä, mutta eivät ne minun kristillisyyttäni mitenkään heiluttele. En osaa otaa niitä riittävän tosissani.

Taitaa käydä niin, että meistä ei kukaan ole todistamassa mitä tapahtuu vuonna 2012. Itse en jaksa uskoa mihinkää tämän tapaisiin vuosilukuihin. Niitä on ennustettu toistuvasti aina uudelleen ja uudelleen koko tunnetun historian aikana. Moni varmana pidetty ennustettu vuosiluku on lopulta ohitettu vähin äänin. Lisäksi turhan moni ihminen on niiden takia sotkenut koko elämänsä ja lähimmäistensä elämän aivan turhaan. Minusta on parempi elää päivä vain hetki kerrallaan (niin kuin virsi 338 opettaa).

Kimmo said...

Korjaus edelliseen kommentiini. Taidan sittenkin olla elossa 2012. En ainakaan aio itse edesauttaa sitä ettenkö vielä tuolloin eläisi. En tiedä mikä' ajatuskatkos minulle tuli, kun ajattelin tuonne olevan matkaa vielä ties kuinka kauan. Itse asia ei silti muutu: en laita tuohon vuoteen sen kummempia odotuksia kuin muihinkaan vuosilukuihin.

Helena said...

Kiitos perusteellisesta vastauksestasi!

Antikristus-termin merkitys on todellakin hämärä, jos se Raamatussakin esiintyy vain Johanneksen kirjeissä.

Apokryfikirjat eivät ole jääneet pois. Ne ovat olleet koko ajan osa mukana.

Käsittääkseni suuri osa on kuitenkin edelleen ulkopuolella. Sinänsä ymmärrettävää, koska niitä on valtava määrä, mutta aikaisemmin niitä on myös piiloteltu kansalta eikä niitä nykyäänkään ole niin helppo saada käsiinsä. Tässä pari luetteloa:

Suomennoksia

Apokryfikirjat

Gnostilaiset tekstit jäivät sivuun siinä vaiheessa, kun kirkko alkoi etsiä itselleen yhtenäistä profiilia.

Juuri tuo profiili minua arveluttaa. Sehän rajaa pois valtavasti arvokasta tietoa, joka kaiken lisäksi on monin paikoin ristiriidassa kirkon opetusten kanssa. Gnostilaisia ryhmiä myös vainottiin, kuten tiedät.

Minulla on käsitys, että Mustan Raamatun alkuperä ajoittuu 1500 -luvulle.

Totta, mutta voihan olla, että vanhempia kopioita ei vain ole löydetty tai ne ovat tuhoutuneet. Eli ei voida varmasti sanoa, etteivät tekstit ole esim. Mooseksen kirjoittamia. Pointtini oli kuitenkin se, että Musta Raamattu ei välttämättä ole "pirullinen".

Jumalallisiksi hyväksytään vain ne kirjat, jotka ovat samassa linjassa kirkon opetuksen kanssa. Ei tässä ole kysymys siitä, että kirkko yrittäisi tietää jotain sellaista mitä ei voi tietää.

Mutta tästä käy ilmi, että kirkon opetus on eri asia kuin objektiivinen tieto, joka on saatavilla vain, jos asiaan alkaa perehtyä - ja harva uskovainen vaivautuu saati tietää asiasta tarpeeksi. Monen käsitys on se, että gnostilaiset tekstit ovat "harhaoppisia".

Ketkä kristityt ova peloissaan Projekti Eenokista?

Amerikkalaiset. Siellä jotkut ryhmät varautuvat Antikristuksen tuloon jo pippurisumuttein. :-D

2012. Itse en jaksa uskoa mihinkää tämän tapaisiin vuosilukuihin. Niitä on ennustettu toistuvasti aina uudelleen ja uudelleen koko tunnetun historian aikana.

2012 ennustus poikkeaa muista siinä, että koko maailma puhuu siitä. Se ei ole minkään pienen lahkon päähänpisto. Vuoden 2012 lopussa päättyvät myös monien muinaisten kulttuurien kalenterit. Se tuskin on pelkkää sattumaa. En kai minäkään nyt elämääni aio sotkea tämän takia, vaikka olen asiasta kiinnostunut. ;-) Enkä usko, että mitään järisyttävää tulee tapahtumaan. Muutos on luultavasti hyvin huomaamaton, jos nyt yleensäkään mitään muutosta tapahtuu.

Itse kuitenkin toivoisin, että ihmisten henkinen tietoisuus kehittyisi, koska sillä poistettaisiin monta ongelmaa maapallolta. Ja jonkinlaista maailmanlaajuista yhdistäjää/pelastajaa todella tarvittaisiin, mutta kristinuskosta ei siihen ole. Mistään yksittäisestä uskonnosta ei ole pelastajaksi, koska niiden totuus on aina rajallinen eivätkä ne ole järin suvaitsevaisia.

PS. Karkeilla opeilla tarkoitin lähinnä oppien rajallisuutta ja ahdasta näkökulmaa sekä suvaitsemattomuutta mm. naisten tasa-arvoisuutta ja homoseksuaalisuutta kohtaan. En missään nimessä halua loukata. Kiitos vielä kerran mielenkiinnosta!

Kimmo said...

Helena - en loukkaannu sanoistasi. Mikään keskustelu ei edisty loukkaantumalla.

Kirkon opetuksen objektiivisuutta punnitaan koko ajan teologisessa tutkimuksessa. Esim. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan egsegeettinen laitos (tutkii mm. Raamatun tekstien alkuperää) on jo pitkään ollut yliopiston tutkimuksissaan yksi yliopiston huippulaitoksia. Siitä on tietenkin vielä matkaa kirkon todellisuuteen, mutta tieteellisillä tutkimuksilla on aina vaikutuksensa. Kirkon muutos on hidasta, mutta koko ajan sitä tapahtuu.

Mustan Raamatun historia loppuu 1500 -luvulle. Siitä ei ole löytynyt aiemmilta vuosilta minkäänlaisia tekstikatkelmia, joita kuitenkin Mooseksen kirjojen muista osista on olemassa. Mustan Raamatun pirullisuudesta en osaa sanoa mitään, koska en ole kirjaa koskaan edes nähnyt. Sen olemassaolosta olen kyllä kuullut.

Gnostilaisuutta ei ole aivan kokonaan kitketty pois. Viitteitä siitä on kuultavissa Johanneksen evankeliumissa, joka on kirjoitettu n. vuoden 90 tienoilla eli juuri silloin, kun gnostilaisuus oli voimissaan.

Luulenpa, ettei kirkkokaan ajattele itseään maailman pelastajana. Ekumeenista (=uskontoja yhdistävää) keskustelua käydään koko ajan laajemmalla rintamalla. Minusta on parempi, että kukin pitäytyy omassa rajallisessa uskossaan, mutta avautuu silti kuuntelemaan niitä, jotka ovat erilaisia.

Eräänlaista ekumeniaa se on tämä meidänkin keskustelumme.

Heikki Räisäseltä on ilmestynyt mielenkiintoinen tutkielma The Rise of Christian Beliefs. Kirja ilmestyy pian myös suomeksi. Kirja antaa (Räisäsen lehtihaastattelun perusteella) kristinuskon varhaisvaiheista uutta tietoa. Kirja on tieteellisenä tutkimuksena vapaa kirkkojen holhouksesta, joten uskalla suositella sitä myös sinulle.

Jatketaan etsintää. Innostavia löytöjä sinulle omalla polullasi!

Helena said...

Kiitos kirjavinkistä! Itse ostin juuri tämän kirjan, mutta en ole vielä ehtinyt lukea:

Elaine Pagels: Gnostilaiset evankeliumit

Teologia tai paremminkin uskontotiede on kyllä mielenkiintoinen tutkimusala. Tekisi mieli lähteä itsekin opiskelemaan sitä.

Helena said...

PS. Tässä kuvia ja tietoa Mustasta Raamatusta:

Musta Raamattu

En ole itsekään siihen tutustunut. Pitäisi ensin lukea Raamattukin kokonaan läpi. Aloitin juuri...

Kimmo said...

Tässä vielä yksi mielenkiintoinen kirja:

Karen Armstrong, Jumalan historia (4000 vuotta juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia). Ajatus kirjat. 2007

Kirjassa käydään erittäin mielenkiintoiseti läpi sitä prosessia, miten nämä kolme uskontoa ja vähän muutkin siinä ohessa ovat vaikuttaneet toinen toisiinsa. Kaikki kolme ovat lainailleet toisiltaan ja lukeneet samoja filosofeja.

Helena said...

Kiitos! Minäkin uskon, että kaikkien uskontojen taakse kätkeytyy lopulta se oikea totuus. Eri uskonnot ovat tavallaan eri näkemyksiä universaalista totuudesta. Tässä vielä yksi erittäin mielenkiintoinen kirja, joka liittyy sekä uskontojen historiaan että tuohon geneettiseen koodaukseen, josta kirjoituksessani mainitsin:

Michael Hayes: The hermetic code

Anonymous said...

Kimmo said...
Tässä vielä yksi mielenkiintoinen kirja:

Karen Armstrong, Jumalan historia (4000 vuotta juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia). Ajatus kirjat. 2007

Kirjassa käydään erittäin mielenkiintoiseti läpi sitä prosessia, miten nämä kolme uskontoa ja vähän muutkin siinä ohessa ovat vaikuttaneet toinen toisiinsa. Kaikki kolme ovat lainailleet toisiltaan ja lukeneet samoja filosofeja.


Jenkkien kristillinen oikeisto on luonut nettiin "NWO:sta / New Agesta" todella vakuuttavan peikon. Typistetettynä juoni on sellainen että YK kieltää uskonnot (religion) ja tuo tilalle henkisyyden (spirituality).

Muodostuu eräänlainen okkultis-teokratinen maailmanhallitus, jota johtaa jumalaksi itsensä korottanut ihminen / porukka - gnostilais hengessä siis.

Hommaa ajaa YK:hon ja kaiken maailman NGO:ihin pesiytynyt Luciferilaisten sakki - joka pyrkii vaikuttamaan niin YK:n valtuuttamien opetussuunnitelmien, kuin mittavien yhteishyvä ja uskontojen vuoropuheluhankkeiden kautta.

Viittaamasi kirjaili kuuluu YK:n alaiseen uuteen Alliance of Civilizations organisaatioon, jota kristillinen oikeisto pitää lopunajan merkkinä - jota Obama ilmoitti tukevansa ennen vaaleja, ja oltiin varmoja että Obama voittaa vaalit.

AOC:n hallituksessa sanotaan vaikuttavan nimenomaisesti New Agereita (eli Luciferilaisia - Lucifer on keskeinen käsite New Age, gnostilais, teosofis, muuraris etc. opeissa mutta sitä ei pidetä pahana vaan "viisauden tuojana" - no viisauden tuojanahan sitä kristitytkin pitää mutta tieto perkeleellistä, tai jotain.)

AOC poikkeaa siitä että sen luullaan / odotetaan saavan voimankäyttömandaatti - ainakin mandaatti osoittaa maali - joka johtaa uskovien vainoon - koska AOC ilmoittaa uskonnon sanotaan terrorismin perimmäinen syy - sivilisaation vihollisia globaalisti ja ylirajojen uskovaiset.

Huoh. sorry tajunnanvirta tekniikka.


Itse olen perehentynyt gnostilaisuuteen ja muurariuteen, new ageen en juurikaan. Olen lukenut mustan raamatunkin, puhdasta akateemisesta mielenkiinnosta. Kristillinen oikeisto on luonut kuvan saatanallisuudesta, sitä en oppien viattomuuden ja hyväntahtoisuuden nimissä kuitenkaan tunnista, ellei sellaiseksi koeta:

* Lucifer on paha, vain koska se on paha.
--> Itse en pääse tästä yli millään ja koen että maailman on saatanan hallussa, kuten Jehovan todistajat tuntuvat kokevan

* Ihmisessä jumalan kipinä ja välitön yhteys totuuteen - kiistää jeesuksen ristikuoleman ja raamattuun uskomisen merkityksen.
--> Koen että ihmisessä on jumalan kipinä ja kyky kehittä paremmaksi, raamatun ohi. Mutta pelkään tekeväni tietä antikristukselle - kiitos kristillisen oikeiston.

Anonymous said...

Pakko kirjoittaa nopeesti, töiden lomassa :-)

Joo olen lueskellut jonkun verran kristillisen oikeiston sivuja, koska niissä jos jossain on osattu hehkuttaa NWO:ta.

Pari mainitakseni:
http://cumbey.blogspot.com/
--> Vakuuttunut että Javier Solana olisi antikristus

Kirjoittanut "kuuluisan" teoksen Hidden Dangers of Rainbow. Kyseisen teoksen pohjalta on netissäkin julkaistu helpommin lähestyttävä, juutalaisen kirjoittama Rainbow Swastika. http://philologos.org/__eb-trs/

Sitten edellä mainitsemaani AOC:ta "anti-lobbaava" http://pineline.blogspot.com/2007/10/aoc-high-level-group-member-karen.html

Sittenhän, "vastapuolen" edustajana mainittava - tämä Maitreyan odotus sivujen kurko www.share.fi toi näkemyksen talouden uusjaosta = super kommunismi/kapitalismista.

Kuten tietysti "vastapuolen" kirjoista Alice Baileyn Externalization of hierarchy, jossa kuvataan kuinka taustalla maailmanpolitiikassa vaikutta "new agereiden" hierarkia astuu näyttämölle ja ottaa maailmassa vallan.

Hakemalla löytyy neutraaleja viitteitä, toiveita ja hankkeita maailman politiikan hengellistämisen suuntaan.


Olen vakuuttunut että maailmanlaajuinen "okkulttinen-nwo-salaliitto on" - kyse on vain merkityksestä ja laajuudesta, sekä tietenkin ko. instanssin pahuudesta sinällään.

Osittain salaliitto jää sille harmaalle alueelle, jossa politiikka ja uskonto (spiritualismi on minusta uskontoa siinä missä uskonto - voi perustella miksei ole?) kohtaavat.

Pahuuden voi nähdä tietty pelkästään totalitarismissa / fasismissa / sokeassa utopian tavoittelussa jota tuo NWO harjoittaisi. Totalitarismi itsessään ammentaa "jumalaisesta totuudesta" - sanotaanhan että gnostilaisuudesta ammentava utopia on niin natsien ja kommareiden, kuin muidenkin modernien totalitarioiden taustalla.

Jään odottamaan Bahai juttua mielenkiinnolla, sillä monen YK:n pääjehun sanotaan olevan ko. "uskonnon" seuraaja.

Helena said...

Itse en ole kuullut tuosta YK-yhteydestä. Olen aina pitänyt YK:ta melko hampaattomana järjestönä. Spiritualismi on tietty uskoa, mutta eroaa "uskonnosta" siinä, että se on vapaata tiedonetsintää ja jokainen on jumalallinen, pappeja ei tarvita - eikä myöskään dogmeja.

Olen aika vakuuttunut siitä, että tuo "Uusi Maailmanjärjestys" ja sen ympärille kehkeytynyt "salaliitto" on pelkästään positiivinen asia. Diktaattoria täällä totisesti tarvitaankin, koska kaikki on menossa päin helvettiä, kun kaikki maat ja niiden sekopäiset pikkudiktaattorit saavat säheltää niin kuin haluavat. :-D

Mutta en usko, että Obamasta (tai kuka sitten onkaan kyseessä) tulisi mitään diktaattoria. Hämmästelen sitä, miten perinpohjaisesti uskovaiset fanaatikot ovat onnistuneet aivopesemään koko maailman Antikristus-pelottelullaan.

Anonymous said...

"Itse en ole kuullut tuosta YK-yhteydestä. Olen aina pitänyt YK:ta melko hampaattomana järjestönä."

Aiheesta löytyy sille vihkiytyneitä nettisaitteja ja tarinaa varsin paljon. Pari lyhyttä pointtia:
- ilmeisesti kaikki YK:n pääsihteerit ovat olleet (Norjan Hammarskjöldistä saakka) spiritualistisesti orientoituneita
- YK: tiloissa on sekä uusi liiton arkki (New Age viritteinen tosin)
- tiloissa myös meditaatio huone, jota ylläpiti Lucis Trust niminen organisaatio
- YK vastaa unescon kautta maailman "kaikkien" koulujen opetussuunnitelmista ja mukaan ollaan ottamassa henkistä koulutusta
- Paljon henkistä viritystä, ylikansallisissa rauhan hankkeissa
- YK:n logon, AOC:n logo, syntyhistoria itsessään viittaa "henkiseen tavoitteellisuuteen"
- ...


"Spiritualismi on tietty uskoa, mutta eroaa "uskonnosta" siinä, että se on vapaata tiedonetsintää ja jokainen on jumalallinen, pappeja ei tarvita - eikä myöskään dogmeja."

Hyvin määritelty ja lähinnä suomenkielen rajoittuneisuuden takia ollaan tämän onko se uskonto vai uskonto kysymyksen äärellä.

Se etteikö pappeja tarvita spiritualismissa, ei tarkoita etteikö semmoisia muodostuisi. Olen jopa sepä mieltä että tällainen papisto on jo muodostunut.

Tiedonhaku itsessään perustuu esoteriaan - uskotaan siihen että on salaista tietoa, salaisella porukalla, jossa vihkiytymällä pääsee eteenpäin ei viittaa myöskään itsessään siihen että jumala löytyy netistä lukemalla. Hierarkia sanan etymologia ilmeisesti viitannee oivallisesti tiedon kautta "hallintaan".


"Olen aika vakuuttunut siitä, että tuo "Uusi Maailmanjärjestys" ja sen ympärille kehkeytynyt "salaliitto" on pelkästään positiivinen asia. Diktaattoria täällä totisesti tarvitaankin, koska kaikki on menossa päin helvettiä, kun kaikki maat ja niiden sekopäiset pikkudiktaattorit saavat säheltää niin kuin haluavat. :-D"

Tähän päivään mennessä diktaattoreista ei ole ollut kuin huonoja - lähinnä suurtuhoihin ja massamurhiin johtaneita kokemuksia. Miksi asia olisi nyt toisin?


"Mutta en usko, että Obamasta (tai kuka sitten onkaan kyseessä) tulisi mitään diktaattoria. Hämmästelen sitä, miten perinpohjaisesti uskovaiset fanaatikot ovat onnistuneet aivopesemään koko maailman Antikristus-pelottelullaan."

Ajattelumme rakentuu, luterilaisen kasvatuksen saaneena uskonnollisen maailmankuvan varaan. Antikristus edustaa suorastaan primitiivistä pelkoa ja synnin taakka, pahuus itsessään pelottavaa. Alitajuinen pelko on tehokas keino hallita.

Helena said...

Mielenkiintoista tietoa YK:sta.

Mitä tulee muihin asioihin, kaikki riippuu näkökulmasta. Minä ainakin haluan ajatella positiivisesti ja uskoa siihen, että voimme muuttaa maailmaa paremmaksi - ja haluan myös toimia konkreettisesti sen puolesta. Kyynisyydellä ei voiteta mitään. Terve epäilys on kuitenkin aina paikallaan, ettei tule aivopestyksi. Mutta minulla on hyvin voimakas tunne tai oikeastaan intuitio siitä, että tämä muutos olisi positiivinen ja sen puolesta kannattaa toimia. Lisäksi eri lähteistä suodattamani tieto on antanut samansuuntaista vakuutusta.

Ja voin vakuuttaa sinullekin, että olen hyvin kriittinen ihminen! :-)